top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1        Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.2       Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

1.3       Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-,              ambachts- of beroepsactiviteit.

1.4       Dagen: alle kalenderdag.

1.5       Diensten: de diensten van Heatsavr met betrekking tot energiebesparing bij zwembaden.

1.6       Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

1.7       Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, staking, storing van systemen/software, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n).

1.8       Klant: de consument of professional die een dienst of product afneemt bij Ondernemer.

1.9       Offerte: een vrijblijvend aanbod tot dienstverlening of een aankoop, gedaan door Opdrachtnemer.

1.10      Opdrachtnemer: Heatsavr, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68212038.

1.11       Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Opdrachtnemer en de klant wordt gesloten in het kader van de dienst.

1.12      Overmacht: elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien – daaronder begrepen mede brand en andere storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Opdrachtnemer niet kan worden gevraagd.

1.13      Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

1.14      Partijen: Klant en Opdrachtnemer gezamenlijk.

1.15      Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.16      Website: https://www.heatsavr.nl/

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Overeenkomsten, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt of zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor de Klant, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.

2.2       Voor een aantal Diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden. Indien in deze Algemene Voorwaarden en in de aanvullende voorwaarden bepalingen staan die in strijd met elkaar zijn, dan prevaleren de aanvullende bepalingen.

2.3       Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in bijvoorbeeld een schriftelijke Overeenkomst. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de voorwaarden voor de Klant ook op andere Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en de Klant van toepassing zijn.

2.4       Indien enige voorwaarde in deze Algemene Voorwaarden en in de Overeenkomst onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

2.5       Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bedingen in deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht. De betreffende niet geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen.

2.6       De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Klant wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.7       Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingendrechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn, geldt de voor Opdrachtnemer gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1       Een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Klant komt tot stand op het moment dat de Klant schriftelijk of mondeling Opdrachtnemer een opdracht geeft voor het verrichten van enige dienstverlening en Opdrachtgever deze opdracht accepteert, dan wel indien Opdrachtnemer uitdrukkelijk uitvoering geeft aan hetgeen is overeengekomen.

3.2       Ten aanzien van de werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en de omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de opdracht of overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3       Offertes zijn steeds vrijblijvend. Opdrachtnemer is niet gebonden aan aanbiedingen/offertes die kennelijke (schrijf-)fouten of vergissingen bevatten.  

 

Artikel 4: De prijs

4.1       Alle prijzen in de Offerte van Opdrachtnemer zijn exclusief BTW.

4.2       Opdrachtnemer heeft het recht redelijke kostenstijgingen door te berekenen. Opdrachtnemer zal de Klant van deze doorberekening op de hoogte stellen.

4.3       Opdrachtnemer is gerechtigd om – indien Opdrachtnemer dit noodzakelijk of wenselijk acht – voor de goede uitvoering van de haar verstrekte opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de Klant zullen worden doorberekend.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

5.1       Overeengekomen tarieven zijn exclusief BTW tenzij anders overeengekomen.

5.2       Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, dienen nota’s binnen 14 dagen na factuurdatum aan Opdrachtnemer te worden betaald.

 

Artikel 6: Herroepingsrecht voor Consumenten

6.1       De Consument heeft de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze Bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument.

6.2       Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de Consument van zijn/haar Herroepingsrecht gebruikt maakt, dan zal de Consument het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Ondernemer retourneren, conform de door Opdrachtnemer verstrekte instructies. 

6.3       Indien de Consument gebruik maakt van zijn/haar Herroepingsrecht, dan zijn de verzendkosten voor rekening van de Consument. Opdrachtnemer zal het aankoopbedrag, minus de verzendkosten, binnen uiterlijk 30 dagen na terugzending aan de Consument terugbetalen.

6.4       Het Herroepingsrecht geldt niet in de volgende gevallen:

  • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

  • Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling.

  • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst.

Artikel 7: Overmacht

7.1       Indien Opdrachtnemer door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding jegens de Klant is gehouden.

7.2       Een niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn wordt geacht in ieder geval binnen 14 dagen te bedragen.

7.3       Indien de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch Opdrachtnemer, noch de Klant de overeenkomst ontbinden. De verplichting van Opdrachtnemer tot prestatie wordt opgeschorst zonder dat jegens de Klant tot enige schade- of voordeelvergoeding gehouden is.

 

Artikel 8: Persoonsgegevens 

8.1     De website is voorzien van een SLL-Certificaat. Dit houdt in dat Opdrachtnemer aan alle wettelijke eisen voldoet met betrekking tot de beveiliging van de Persoonsgegevens van de Klant.

8.2     Opdrachtnemer verstrekt de persoonsgegevens van de Klant nimmer aan derden behoudens voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

8.3     Opdrachtnemer heeft een privacy beleid waarin beschreven staat hoe Opdrachtnemer omgaat met uw persoonsgegevens. Dit privacy beleid kunt u terugvinden op de Website.

 

Artikel 9: Intellectuele eigendom

9.1     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behoren alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten toe aan Opdrachtnemer. Deze rechten worden niet overgedragen.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid en vrijwaringen

10.1     Bij de uitvoering van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer alle redelijkerwijs van Opdrachtnemer te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook indien zij is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

10.2     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor alle door de Klant geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door Opdrachtnemer, dan wel door Opdrachtnemer ingeschakelde personen in de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.

10.3     Elke vordering op Opdrachtnemer verjaart na verloop van twaalf (12) maanden nadat deze opeisbaar is geworden.

10.4     De Klant vrijwaart Opdrachtnemer van enige (product-)aansprakelijkheid bij derden ten gevolge van een defect/tekortkoming in het Product van Opdrachtnemer.

10.5     Indien Opdrachtnemer, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst, zulks te allen tijde met een maximum van € 1.000,-.

10.6     De Klant vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, waarvoor Opdrachtnemer krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.

Artikel 11: Klachtenregeling

11.1     De Opdrachtnemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt een eventuele klacht van de Klant overeenkomstig deze klachtenprocedure.

11.2     Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Opdrachtnemer, binnen een termijn van maximaal 14 dagen nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.  

11.3     Bij de Opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Opdrachtnemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.4     Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht

12.1     Op alle met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien enig geschil ontstaat tussen Opdrachtnemer en de Klant, dan is de bevoegde rechter van de rechtbank te Midden-Nederland bevoegd kennis te nemen van dit geschil.

 

Artikel 13: Wijziging

13.1     Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van Opdrachtnemer zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden te lezen en downloaden zijn.

 

Artikel 14: Reparatieclausule nietigheden

14.1     Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.

14.2     Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

14.3     Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

 

© Heatsavr, 1 december 2023

bottom of page